Tarihçe

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunu ile kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nejat Aydın atanmış ve 30 Mayıs 1995 tarihinde görevine başlamıştır. Fakülte bünyesinde başka öğretim üyesi bulunmadığından Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri, Dekanlık tarafından ERÜ Rektörlüğüne önerilen ERÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şir Ahmet Fazlı, ERÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Günay, ERÜ Kocasinan Meslek Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Güner Bayram ve ERÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Aycan tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu ilk toplantısı 11 Eylül 1995 tarihinde yapılmış; Uzman Veteriner Hekim Nedret Aydın’ın Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Başlangıçta Üniversite kampüsü içindeki Rektörlük Binasının sadece bir odasında kuruluş çalışmalarını sürdürmekte olan fakültede 1996 yılı yatırım programı çerçevesinde Veteriner Fakültesi projesinin öncelikle ele alınması gerekliliği Dekanlıkça Rektörlüğe iletilmiş; ancak Üniversite içinde istenilen nitelikleri taşıyan mekân bulunmadığından eğitim-öğretime yine bu binadaki bir derslik ve odadan oluşan bölümde başlanmıştır. Bu dönemde kısıtlı imkânlar ve zor koşullarda yapılan anatomi dersi uygulamalarının eksikliği Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan kısa süreli uygulamalar ile giderilmeye çalışılmıştır. Fakülte 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Sümer Kampüsünde bulunan 5384 m2 ’lik kapalı alana sahip olan Mimarlık-Mühendislik Fakültesi eski binasına taşınmıştır. Uzun bir süre burada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Veteriner Fakültesi Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs içinde 2007 yılında temeli atılan ve Tes-İş Sendikası tarafından yapımı tamamlanan 13947 m2’lik alana sahip Veteriner Fakültesi yeni binasına 2011 yılında taşınmıştır. 2013-2014 yıllarında ise fakültemizin hemen arkasında Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesi yapılmıştır. İlerleyen süreçte zorunluluklar ve ihtiyaçlar çerçevesinde hastane binalarında 2067 m2, fakülte ve dekanlık binasında ise 3905 m2 olmak üzere toplam 5972m2’lik alanda iyileştirme ve yenileme yapılmıştır. Fakültemiz halihazırda tüm birimleriyle eğitime devam etmektedir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

Üniversiteleşeme, Modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu takiben ayrı bir gelişme boyutuna geçmiştir. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK “Üniversiteleşme Benim En Büyük Projemdir.” diyerek konunun önemini net bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde de toplumun ihtiyacı olan bilginin üretildiği, yeni bilim insanlarının yetiştirildiği iki yüzün üzerinde üniversitenin yurdumuzun dört bir yanına açılmış olması büyük bir gelişmişlik göstergesidir. Türkiye'nin ulaştığı Yeni Gelişme Periyodunda Yükseköğretim Kurulu uluslararası işbirliklerine ayrı bir önem vererek üniversiteleri karakteristiklerine göre Araştırma Üniversiteleri, İhtisas Üniversiteleri vb. şekilde kategorize etmiştir.

Erciyes Üniversitesi; 42 yıllık geçmişi, 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi, 2250 çok iyi yetişmiş akademisyeni, 4795 alanlarında çok tecrübeli idari personeli ve 52,534 öğrencisiyle Türkiye’de gelişmişlik bakımından ilk on araştırma üniversitesi arasında yer almayı başarmış bir Araştırma Üniversitesidir. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995-1996 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Aradan geçen 20 yılda toplam mezun sayısı 900 civarındadır. Kuruluşundan buyana geçen çeyrek asırlık sürede birçok gelişme periyodunu geride bırakan ERÜ Veteriner Fakültesi, bugün en ileri eğitim-öğretim için gerekli her türlü laboratuvar ve hayvan hastanesi alt yapı donanımına sahiptir. Fakültede alanlarında çok yetişmiş 100’e yakın öğretim elemanı ve 40’a yakın tecrübeli idari personelle eksiksiz eğitim-öğretim verilmekte ve çok ileri araştırmalar yapılabilmektedir.

Üniversiteleri en temel karakteristiği “MARKALAŞMA”dır. Kendi markasını yaratmış olan üniversiteler, öğrenci profili ve akademik kadrosu dahil her türlü konuda temel belirleyicilerdir. Tam bu noktada Erciyes Üniversitesi kendi markasını yaratmış bir markalaşmış üniversitedir. ERÜ Veteriner Fakültesi’de içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak markalaşma yolunda emin adımlarla yüksek disiplin ve yüksek inançla hızla ilerlemektedir.

Eğitimde markalaşmanın ölçülebilir parametreleri vardır. Bunların başında uluslararası standartlara ulaşmak gelmektedir. Bu noktada uğraşlarımız, fakültemizde Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’nin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan ulusal bazda ajans olarak denetim ve değerlendirme yapan Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) standartlarını hâkim kılmaktır. Öte yandan Fakültemizde teşhise yönelik tahlil ve analiz yapan araştırma laboratuvarlarımızın tamamı Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmişlerdir. Ayrıca bu laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecine dahil edilmiş olup süreç yüksek disiplinle takip edilmektedir. Fakültemiz hâlihazırda VEDEK akreditasyonu almış durumdadır. EAEVE akreditasyon sürecinde de “revisit” konumuna ulaşmayı başarmış olup 2021 yılında birkaç noktadan denetim geçirecektir.

Türkiye'nin önde gelen veteriner fakültelerinden biri olarak Fakültemiz üniversitelileşme adına eğitimde kalite dinamiği olan markalaşma yolundadır. Eğitimde markalaşmanın ölçülebilir parametreleri uluslararası standartlara ulaşmaktır. Bu noktada uğraşlarımız, fakültemizi EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve VEDEK ( Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) standartlarına hakim kılmaktır.

EAEVE ve VEDEK’e akredite olmuş Veteriner Fakültelerinde;

• Kamu ve özel sektör için; mezun veteriner hekimlerin eğitim kalitesine ve verdikleri hizmete güvenebilecekleri,

• Veteriner Fakültesi öğrencileri için; eğitimlerinin uluslararası standartlara ulaştıkları

• Öğretim elemanları için; müfredatlarının ve okul altyapılarının temel kriterleri sağlayan, ölçülebilir ve karşılaştırmalı seviyelere ulaştıkları güvence altına alınmaktadır.

EAEVE tarafından akredite edilmiş Veteriner Fakültesinden mezun olan Veteriner Hekimlerin diplomaları Avrupa ve pek çok ülkede geçerli kabul edilmekte, denklikleri verilmektedir. Bu durum Avrupa ve pek çok ülkede çalışmayı, araştırma merkezleri ve üniversitelerde görev almayı düşünen veteriner hekimler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ulusal Akreditasyonunu (VEDEK) almış olan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak uluslararası akreditasyon (EAEVE) alma çalışmalarımız devam etmektedir.

Fakültemizin VEDEK ve EAEVE akreditasyonları yanında,

Laboratuvarında tam donanımlı, ruhsatlı ve TÜRKAK akreditasyonu almış, yetiştirici ve üreticinin istediği hizmetleri verebilen, sonuçları rapor edebilen bir altyapının sağlanmasını,

Araştırma ve uygulama hastanemizde; hasta profilinin, çeşitliliğinin ve vaka sayılarının artırılmasını,

İleri teknolojik donanımlar, simülasyon imkanlarımız ile bilimsel araştırma ve kanıta dayalı ve ilk gün becerilerine odaklı yüksek bir eğitim imkanı sağlayarak; saha becerisi kazanmış, alanında yetkin, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeyi ve nihai olarak öğrenci profilimizi üst seviyelere taşımayı,

Ulusal ve uluslararası akreditasyonla, diğer üye veteriner fakülteleri ile işbirliğini güçlendirmek ve eğitimi sürekli güncelleyerek geliştirmek amacıyla tartışma platformlarına katılmak, diğer üye fakülteler arasında bilgi alışverişini, akademik personel ve öğrenci değişimini ve öğretim materyali değişimini kolaylaştırmayı planlamaktayız.