Dekanın Mesajı


Üniversite, kısaca "universitas magistrorum et scholarium" yani "öğrenciler ve öğretmenler topluluğu" anlamında olup en üst seviyede eğitim-öğretim verilen, araştırma yapılan ve bilgi üretilen bir Yükseköğretim Kurumudur. Üniversitelerin en temel karakteristikleri, özerklik (autonomy) ve hesap verebilirlik (accountability)tir. Türkiye’de üniversiteleşme, Modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu takiben ayrı bir gelişme boyutuna geçmiştir. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK “Üniversiteleşme Benim En Büyük Projemdir.” diyerek konunun önemini net bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde de toplumun ihtiyacı olan bilginin üretildiği, yeni bilim insanlarının yetiştirildiği iki yüzün üzerinde üniversitenin yurdumuzun dört bir yanına açılmış olması büyük bir gelişmişlik göstergesidir. Üniversiteler, bir ülkenin üst düzeyde ve uluslararası rekabet gücünü artıran yenilik, verimlilik için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapan kurumlarıdır. Türkiye'nin ulaştığı bu yeni gelişme periyodunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uluslararası işbirliklerine ayrı bir önem vererek ULUSLARARASILAŞMAYI esas almıştır. Yeni YÖK üniversiteleri karakteristiklerine göre Araştırma Üniversiteleri, İhtisas Üniversiteleri vb. şekilde kategorize etmiştir.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ); 44 yıllık geçmişi, 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi, 2,250 çok iyi yetişmiş akademisyeni, 4,795 alanlarında çok tecrübeli idari personeli ve 52,534 öğrencisiyle Türkiye’de gelişmişlik bakımından ilk on üniversite arasında yer almayı başarmış bir Araştırma Üniversitesi’dir.

ERÜ Veteriner Fakültesi, 1995-1996 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Veteriner Hekimliği eğitim-öğretimi 10 yarıyıl (5 yıl) dan oluşur. Bu eğitim süresinin sonunda mezunlara 6343 sayılı kanuna uygun olarak "Veteriner Hekim" unvanı verilir. ERÜ Veteriner Fakültesi, bugüne kadar 1200 civarında veteriner hekim yetiştirmiştir. Kuruluşundan günümüze kadar geçen çeyrek asırlık sürede birçok gelişme periyodunu geride bırakan ERÜ Veteriner Fakültesi, Erciyes Üniversitesinden ve Kayseri halkından özellikle de hayırseverlerden aldığı destekle bugün en ileri eğitim-öğretim için gerekli her türlü laboratuvar ve hayvan hastanesi alt yapı donanımına sahip olmayı başarmıştır. Tam bu noktada Türkiye’de YÖK’ün Kurucusu ve ilk Başkanı Sayın Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI hocamızın “ Eğer Bir Müessesenin Kökleri Halk Sinesine Uzanmışsa, Oradaki Bu İhtiyaç ve Şuurdan Beslenmişse, Doğuşu Tabii ve Varlığı Devamlı Olmuştur.” sözünün fakültemizin gelişimiyle çok uyumlu olduğu görülmektedir.

Öte yandan ERÜ Veteriner Fakültesi, akademik kadro itibarıyla da gelişmesini sürdürmüştür. Bugün ERÜ Veteriner fakültesinin akademik kadrosu, alanlarında çok iyi yetişmiş 100’e yakın öğretim elemanından oluşmaktadır. Bunun yanında 40’a yakın çok tecrübeli idari personel de ERÜ Veteriner Fakültesinde verilmekte olan eğitim-öğretime, uygulama ve araştırmaya ve hastane hizmetlerine yüksek titizlikle destek vermekte ve her daim en iyisini ve mükemmelini yapmaya çalışmaktadırlar.

ERÜ Veteriner Fakültesi, ulusal ve uluslararası pek çok projenin çalışıldığı tam bir araştırma merkezi karakteristiğine de sahip olup bünyesinde çok ileri araştırmalar yapılabilmektedir. Projeler temelinde yürütülen bu araştırmalarda yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ile ortaklıklar yapılmıştır. Üniversitelerin en temel karakteristiği “MARKALAŞMA”dır. Kendi markasını yaratmış olan üniversiteler, öğrenci profili ve akademik kadrosu dahil her türlü konuda temel belirleyicilerdir. Tam bu noktada Erciyes Üniversitesi, kendi markasını yaratmayı başarmış ve markalaşmış bir üniversitedir. ERÜ Veteriner Fakültesi de içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak markalaşma yolunda emin adımlarla yüksek disiplin ve yüksek inançla hızla ilerlemektedir. Nitekim uluslararası üniversite rankinglerinde de bu durum kendisini göstermiştir. ERÜ Veteriner Fakültesi Times 2018, 2019 ve 2020 sıralamasında üst sıralardaki yerini korumayı başarmıştır.

Eğitimde markalaşmanın ölçülebilir parametreleri vardır. Bunların başında ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak gelmektedir. Bu noktada uğraşlarımız, fakültemizde Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’nin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan ulusal bazda ajans olarak denetim ve değerlendirme yapan Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) standartlarını hâkim kılmaktır. Öte yandan Fakültemizde tahlil ve analiz yapan araştırma laboratuvarlarımızın tamamı Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmişlerdir. Ayrıca bu laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecine dahil edilmiş olup süreç yüksek disiplinle takip edilmektedir. Fakültemiz hâlihazırda VEDEK “Tam Akreditasyonu” almış durumdadır.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, EAEVE akreditasyon sürecinde de 2021 yılında yapılan “Yeniden Değerlendirme (revisit)” sonrasında 15.12.2021 tarihinde “Tam Akreditasyon” başarısını elde etmiştir.

EAEVE ve VEDEK’e akredite olmuş Veteriner Fakültelerinde;

• Kamu ve özel sektör için; mezun veteriner hekimlerin eğitim kalitesine ve verdikleri hizmete güvenebilecekleri,

• Veteriner Fakültesi öğrencileri için; eğitimlerinin uluslararası standartlara ulaştıkları

• Öğretim elemanları için; müfredatlarının ve fakülte altyapılarının temel kriterleri sağlayan, ölçülebilir ve karşılaştırmalı seviyelere ulaştıkları

• Fakülte Hayvan Hastanesine teşhis ve tedavi için getirilen hayvanlar ve çalışan personelin biyogüvenlik ve refahlarında maksimum kriterleri sağlanmakta ve güvence altına alınmaktadır.

EAEVE tarafından akredite edilmiş Veteriner Fakültesinden mezun olan Veteriner Hekimlerin diplomaları Avrupa ve pek çok ülkede geçerli kabul edilmekte, denklikleri verilmektedir. Bu durum Avrupa ve pek çok ülkede çalışmayı, araştırma merkezleri ve üniversitelerde görev almayı, Avrupa Diplomat Eğitimi almayı ve uzman Veteriner Hekim olmayı düşünen veteriner hekimler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Fakültemizin VEDEK ve EAEVE akreditasyonları yanında,

• Araştırma ve uygulama hastanemizde; hasta profilinin, çeşitliliğinin ve vaka sayılarının artırılmasını, özelliklede bölge hastanesi olarak üreticilere destek sağlamayı ve ulusal ekonomiye direkt katkıda bulunmayı,

• İleri teknolojik donanımlar, simülasyon ve dijitalleşme/animasyon imkanlarımız ile bilimsel araştırma ve kanıta dayalı ve ilk gün becerilerine odaklı yüksek bir eğitim imkanı sağlayarak; demokrasiye önem veren ve özümsemiş, saha becerisi kazanmış, alanında yetkin, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeyi ve nihai olarak öğrenci profilimizi üst seviyelere taşımayı,

Ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla, diğer üye veteriner fakülteleri ile işbirliğini güçlendirmek ve eğitimi sürekli güncelleyerek geliştirmek amacıyla tartışma platformlarına katılmak, diğer üye fakülteler arasında bilgi alışverişini, akademik personel ve öğrenci değişimini ve öğretim materyali değişimini kolaylaştırmayı, kamu ve özel sektörle eğitim-öğretim ve araştırma işbirliklerini geliştirmeyi ve onlara kurumsal katkılar verebilmeyi planlamaktayız.

Değerli öğrenciler;

Fakültemiz ileri teknolojik alt yapıya sahip olup her türlü ileri bilgiyi üretebilmektedir. Ayrıca altını kalın çizgilerle çizerek ifade etmek isterim ki, fakültemiz bünyesinde tam teşekküllü 7/24 saat esası ile bölge hastanesi olarak hizmet verebilen bir hayvan hastanesi bulunmaktadır. Tam adı "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" olan hastanemiz ileri teknolojiye sahip olup, Modern Entegre ve Tam Otomasyon Sistemi ile bütün branşlarda hizmet vermektedir. Yıllar itibari ile artan hasta sayısı yılda yaklaşık 30.000 seviyesine ulaşmıştır. Bu durum öğrencilerimizin yetişmesi açısından son derece önemli bir dinamiktir. Diğer taraftan fakültemiz, mesleki temelde ilişki halinde olabileceği ilgili bütün kuruluşlarla gerekli protokolleri imzalayarak mesleki ortaklıklarını tesis etmiştir. Bu durum, fakültemiz öğrencilerinin ”Hands-on Work” eğitim öğretimine büyük bir imkân sağlamaktadır. Buralarda kazanılan pratikler sayesinde mezunlarımız saha şartlarına hazır hale getirilmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum Sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol ÖZVAR hocamızın “Sahada Veteriner Hekimliği Fakültesi” tanımlaması anlayışıyla birebir uyumludur.

Sonuç itibari ile Modern Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kuruluşunun 100.’üncü Yılında, Ulu Önder ATATÜRK’ün bizlere gösterdiği “Çağdaşlaşma” hedefini yakalamış, Türkiye'nin lider veteriner fakültelerinden olan fakültemizi tercih eden sizler ulaşım, güvenlik ve yaşam standartları bakımından tam bir huzur kenti olan Kayseri'de ve üniversite eğitiminde hali hazırda bir marka olan üniversitemizde eğitim ve öğretim imkânı yakalamış olacak ve bunun ayrıcalıklarını yaşayacaksınız. Üniversitemizde entelektüel bireyler olarak yetiştirileceksiniz ve hayata hazırlanmış olarak mezun olacaksınız. Bu vesile ile aramıza katılan öğrenci kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum.

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24.01.2023

Prof.Dr. Abdullah İNCİ

Dekan