Aday Öğrenci

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Eğitim-öğretim müfredatında zorunlu Genel ve Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir.

STAJ UYGULAMASI

Veteriner Fakültesi öğrencileri, 4. yarıyıl sonunda (Staj 1) Temel Bilimler Bölümünde yer alan uygulamalı Anabilim Dallarında, Temel Bilimlerle ilgili kamu ve özel kuruluşlarda; 6. yarıyıl sonunda (Staj II) Zootekni, Hayvan Besleme ve Klinik Öncesi Bilimler Bölümlerinde yer alan uygulamalı Anabilim Dallarında, bu bölümlerle ilgili kamu ve özel kuruluşlarda; 8. yarıyıl sonunda (Staj III) Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve Halk Sağlığı ile ilgili Anabilim Dallarında, bu bölümlerle ilgili kamu ve özel kuruluşlarda, belediyelerde ve araştırma enstitülerinde staj (denetimli çalışma, extra practical training) yapmakla yükümlüdürler. Öğrenciler stajlarını, 4. yarıyıl sonunda 1 O iş günü, 6. yarıyıl sonunda 15 iş günü, 8. yarıyılın sonunda 25 iş günü olarak yaparlar. Stajlar, staj esaslarında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilir. Toplam staj pratik saati 400 saattir.

EĞİTİM MODELİ/ UYGULAMALAR

Fakültenin öğrenim süresi 5 yıldır. Bu süre 3 döneme ayrılan 10 yarıyıl/sömestrden oluşur. Bu dönemler:

1. Dönem/Term 1., 2., 3. ve 4. Yarıyıllarda verilen Fizik, Kimya, Biyoloji, Botanik, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Genetik gibi temel alanlarda teorik ve pratik derslerden;

2. Dönem/Term 5., 6., 7., 8. ve 9. Yarıyıllarda verilen, farmakoloji, toksikoloji, patoloji, parazitoloji, mikrobiyoloji, hayvan besleme, zootekni, besin hijyeni ve teknolojisi gibi alanlarda teorik ve pratik derslerden;

3. Dönem/Term 10. Yarıyılda verilen Veteriner Hekimliği İntörnlük eğitiminden oluşur.

VETERİNER HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanesinde ve diğer birimlerde ortamın gerektirdiği özel kıyafeti giyer ve destek donanımlarını (önlük, maske, koruyucu gözlük, eldiven, çizme, galoş, steteskop, termometre, temel laboratuvar gereçleri vb.) kullanır. Öğrenciler birimlerinde kendilerine bildirilen biyogüvenlik/iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdürler.

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

Veteriner fakültesi eğitim öğretimi kapsamında ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (laboratuvar malzemeleri ve cihazları ile tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili laboratuvarlarda dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Ancak ortamın gerektirdiği kişisel kıyafetleri, destek donanımları ve temel gereçleri (önlük, maske, koruyucu gözlük, eldiven, çizme, galoş, steteskop, termometre, temel laboratuvar gereçleri vb.) kendileri temin eder ve kullanır.

KATKI PAYI

Veteriner fakültesi bünyesinde yer alan Örgün Öğretim programında normal eğitim-öğretim süreleri dahilinde eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Veteriner fakültesi ders programları, program içerikleri, müfredat kitapları, program yeterlilikleri, ders bilgi paketleri, öğrencilerin kullanacağı formlar, yönetmelik ve yönergeler, akademik kadroları vb. hususlar fakültemiz web sayfasında yer almaktadır.

Veteriner Fakültesi Program İçeriği:

https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/Learn.aspx?Learn=|/xP1Rzf7GQ=

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisindedir.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi i 38039 Melikgazi / KAYSERİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

Eğitim-öğretim döneminde ihtiyaca göre ve üniversitemizin belirlediği sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmakta olup, öğrencilerin ücreti Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi; https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf

DESTEK VE BURSLAR

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı burs, yemek, yurt vb. imkânlarından fakültemiz öğrencileri de yararlanabilmektedir. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sahip olunan akreditasyonların gereği olarak uygulamalı, kanıta dayalı, ilk gün beceri ve yeterliliklerini karşılayacak şekilde, öğrenci merkezli Entegre Eğitim sistemi uygulanmaktadır.

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ulusal akreditasyon kuruluşu VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve Uluslararası akreditasyon kuruluşu EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education) tarafından akredite edilmiştir.

YURT BİLGİSİ

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı tüm yurt imkânları fakültemiz öğrencilerine de aynı koşullarda açıktır. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. Öğrenciler bunlar dışında Kayseri’de bulunan özel yurt ve rezidanslardan da faydalanabilirler. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar

Fakültemiz ile ilgili daha detaylı bilgi için;

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN, İletişim: E-posta: imdatorhan@erciyes.edu.tr, Telefon: 03522076666/29500