TARİHÇE

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı akademik kadrosunda Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Çağlar SİNMEZ aktif olarak görev yapmaktadır. Anabilim Dalında lisans düzeyinde; Veteriner Hekimliği Tarihi, Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Mesleki Etik ve Deontoloji, Hayvan Hakları, Veteriner Hekimlikte Halkla İlişkiler dersleri verilmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyesi tarafından ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarında da eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Akademik personel ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel etkinliklere katılmaktadır.

VİZYON

  • Anabilim dalında lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulamalı en üst düzeyde bilgi aktarımı için eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek,
  • Uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel kongre, konferans, sempozyum ve çalıştaylara katılımın artırılarak bilgi paylaşım platformlarını oluşturmak,  
  • Gelişen dünya şartlarına uygun, etik ve deontolojik bilinç düzeyine erişmiş veteriner hekimler yetiştirmek.
  • Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahip, hayvan ve hayvan sahibinin haklarını gözeten, hayvan kullanım etiği ve refahı konusunda donanımlı veteriner hekimler yetiştirmek.
  • Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimi ilgili çalışmalar yaparak öğrencilerin bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde artırmaktır.

MİSYON

  • Veteriner hekim adaylarının, fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunu sağlayarak, veteriner hekimliği tarihi ve mevzuatına ilişkin konular ile etik ve deontolojik değerlerin tanınması, anlaşılması ve yorumlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
  • Ulusal ve uluslararası kolleberasyonların kurulması ve geliştirilmesini sağlamak, 
  • Evrensel, rekabet gücü yüksek, çağı yakalamış nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.