ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

VETERİNER HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Anabilim Dalı Ders İçerikleri

2018-2019Eğitim ve Öğretim yılı için müfredat eğitim planı (Kredi, AKTS, K, P)

Dersin Kodu ve Adı                          Zorunlu/Seçmeli Teorik Pratik         AKTS

Veteriner Halk Sağlığı                      Zorunlu                       2          0          2

Dersin amacı: Halk sağlığı konusundaki görev ve sorumluluklarımızı, çiftlikten sofraya gıda güvenliği konseptinin önemini vurgulayarak zoonoz hastalıkların tanı ve teşhisini anlatmaktır.

Anabilim Dalı ile İlgili Bilgiler

Kuruluş Yılı : 29.08.2012

Anabilim Dalımız,  Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümüne bağlı Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Anabilim Dalımızda 9. Yarıyıl da Lisans Dersi olarak Veteriner Halk Sağlığı Dersi verilmekte olup henüz lisansüstü programlar mevcut değildir.

Vizyon: Halk sağlığı konusundaki görev ve sorumluluklarımızı, çiftlikten sofraya gıda güvenliği konseptinin önemini vurgulayarak zoonoz hastalıkların tanı ve teşhisini anlatmaktır. İnsan sağlığını etkileyen her türlü sosyal, tıbbi ve ekonomik hizmetlerin planlanmasında göz Veteriner Halk Sağlığı önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. Böylece veteriner uzmanlık alanları, insan sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve Veteriner Halk Sağlığı birimleri bu yolda etkili bir bağlantı sağlayabilir. Ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde veteriner hizmetlerin sektörler arası faaliyetlerdeki rolü, halk sağlığına yönelik temel sağlık hizmetleri programlarına ve çevre sağlığına yeni yaklaşımlar sunması bakımından önem taşımaktadır.

Misyon: Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; Zoonozların niteliklerini saptamak, tanı ve sağaltımlarını yapmak ve bunlara karşı gerekli kontrol önlemleri almak, hayvansal gıda üretiminde kalite kontrolünü sağlamak (Çiftlikten sofraya güvenli gıda), halk sağlığı açısından tehlike yaratabilecek hayvan ısırmaları, zehirlenmeler ve diğer hayvansal kökenli tehlikeleri önlemek.

Öğrenci sayısı (lisansüstü) : -

Fiziksel olanaklar ve alt yapı donanımı : Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuarı ve altyapısı kullanılmaktadır.

Yürümekte olan Projeler :

-Geleneksel Türk Küflü Peynirlerindeki Küf Florası Mikotoksin Varlığı ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu (ERÜBAP)

-Sığır, Koyun ve Manda Çiğ Sütlerinde Zoonotik Karakterli Encephalitozoon ve Enterocytozoon Türlerinin Moleküler İdentifikasyonu ve Genotiplendirilmesi TUBİTAK-Hızlı Destek

-Sütlerden izole edilen Candida albicans'ın moleküler tiplendirilmesi virülans özellikleri ve antifungallere duyarlılıklarının belirlenmesi (ERÜBAP)

-Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinde Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae ve blaKPC blaNDM ve blaOXA48 Gen Varlığının Moleküler Karakterizasyonu (ERÜBAP)

-Mezbaha Atık Sularından Elde Edilen Listaria monocytogenes İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlilik Profilleri ve Klonal Yakınlıklarının Belirlenmesi (ERÜBAP)

Etkinlikler :  Kayseri TV1 yerel televizyonunda Akademik Bakış isimli programda Veteriner Halk Sağlığı hakkında söyleşi yapıldı.