VETERİNER HASTA BAŞI HIZLI TANI KİTLERİ GELİŞTİRİLMESİ

Neonatal Buzağılarda Kolostrum Pastasının Serum IgG ve IgM Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Sığır Rotavirus Enfeksiyonunun Teşhisi Amacıyla Antijen ELISA (Ag ELISA) Geliştirilmesi

Tavşanlarda Candida albicans ile deneysel olarak oluşturulan keratitisin tedavisinde ozon tedavisinin etkinliğinin araştırılması

Kayseri ve Sivas yöresinde Abort yapan koyunlarda Clamydia psittacinin seroprevalansı

Kayseri ve Sivas yöresinde abort yapan ve sağlıklı koyunlarda Pestiviruslarının seroprevalanslarının karşılaştırılması
KAYSERİ VE SİVAS YÖRESİNDE ABORT YAPAN KOYUNLARDA NEOSPORA CANİNUMUN SEROPREVALANSI

Köpeklerde Trakeabronkoskopi ile Bronkoalveoler Lavaj Sıvısında Solunum Sistemi Hastalıklarının Araştırılması
DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUNDA ACANTHUS ILICIFOLIUS L EKSTRAKTININ YANGISAL VE İMMUN CEVABA OLAN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Tavşanlarda Kekik Otu Thymus vulgaris Yağı ve Thymol ün İmmunojenik Aktivitelerinin Araştırılması

KÖPEKLERDE DİSTEMPER HASTALIĞININ DDİMER DÜZEYLERİ VE KOGULASYON PROFİLLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İNTRATRAKEAL SODIUM CROMOGLYCATE UYGULAMASININ PARENTERAL CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE İLE BİRLİKTE SIĞIRLARIN ALT SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİ

İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA Corynebacterium cutis LİZATI?nın TEDAVİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Sivas Bölgesindeki Pikalı Kuzularda Bazı Serum Biyokimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi

Sivas Yöresindeki Koyunlarda Schmallenberg virus Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi

Determination of Seroprevalence of Brucella spp Chlamydia spp and Neospora caninum Infection in Wasted Cattle in Kayseri Region

Sığır Papillomatozisinde Sağaltım Amacıyla Uygulanan İvermektinin Serum TNF-?, IL-1 ve IL-6 Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi